Akt o proceni rizika

B2MV - Akt o proceni rizika

Procena rizika je proces neprekidnog i sistematskog evidentiranja i procenjivanja svih faktora u procesu rada koji mogu dovesti do nastanka povrede na radu ili oštećenja zdravlja zaposlenih.

Akt o proceni rizika

Akt o proceni rizika je osnovni, i ujedno najvažniji dokument predviđen novim Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu. Zakon o BZR-u predviđa obavezu svih poslodavaca da u „pismenoj formi donesu Akt o proceni rizika za sva radna mesta u radnoj okolini i utvrde način i mere za njihovo otklanjanje“. Donošenjem Akta o proceni rizika sagledava se ukupno stanje uslova rada na svakom radnom mestu i u radnoj okolini, i utvrđuju se mere i prioriteti za poboljšanje uslova rada i svođenje rizika na najmanju moguću meru.

B2MV - Akt o proceni rizikaAkt o proceni rizika, kao osnovni dokumenat u procesu definisanja rizika i mera za njihovo otklanjanje je zasnovan na utvrđivanju mogućih vrsta opasnosti i štetnosti na svim radnim mestima u radnoj okolini. One se utvrđuju prema listi opasnosti i štetnosti date u Pravilniku o načinu i postupku procene rizika, kao i Priručniku za procenu rizika Evropske Agencije za bezbednosti i zdravlje na radu i ček listama EU za svako pojedinačno zanimanje.

Donošenje Akta o proceni rizika za radna mesta u radnoj okolini je obaveza svakog poslodavca, bez obzira na delatnost, broj radnih mesta ili broj zaposlenih u njemu. Akt o proceni rizika se izrađuje u skladu sa Zakonom i Pravilnicima i specifičan je za svako privredno društvo.

Akt o proceni rizika je dokument koji nastaje kao posledica sprovođenja procene rizika i kao takav ne treba da bude sam sebi svrha. Naime, pažnju treba usmeriti na proces (procenu rizika), a ne na dokument (Akt o proceni rizika) koji prati taj proces jer se u protivnom bavimo formom, a ne suštinom.

Sa promenama u procesima rada, promenom radnog prostora, ili uvođenjem novih radnih mesta menjaju se i rizici na radnim mestima. Tada Akt o proceni rizika podleže delimičnim ili potpunim izmenama. U pomenutim slučajevima nije potrebno raditi novi Akt, već je dovoljno uraditi Aneks postojećeg (u slučaju da je Akt o proceni rizika u startu dobro urađen).

Blagovremenim prepoznavanjem rizika u Vašem poslovnom okruženju, Vi značajno smajujete, ili totalno eliminišete troškove koji proizilaze kao posledica povrede na radu ili profesionalnih oboljenja, i obavezujete Vaše zaposlene da se pridržavaju svih mera predviđenih Aktom o proceni rizika.
B2MV Sasvim sigurno pečat

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone Share