Zaštita od požara – ZOP

 

B2MV - Zaštita od požaraZaštita od požara –  (nekadašnji naziv protivpožarna zaštita, skraćeno PPZ) je postala neizostavan element svakog poslovanja, i sva pravna lica su dužna da imaju urađenu dokumentaciju iz ove oblasti.

Novi Zakon o Zaštiti od požara (“Sl.Glasnik RS“, br. 111/2009 od 29.12.2009.god.), stupio je na snagu 05.09.2010.godine, i primenjuje se od 05.01.2011. godine.

Naša Agencija ima već veliko iskustvo u ovoj oblasti, a vezano za izradu zakonskih-normativnih dokumenata i one važe za sve privredne subjekte bez obzira na veličinu prostora, broj zaposlenih i sadržaja rada:

  1. Izrada Pravilnika zaštite od požara – normativni akt iz oblasti zaštite od požara-za Društva kao celinu,
  2. Izrada Plana evakuacije normativni akt-postupci u slučaju izbijanja požara, za Društvo kao celinu;
  3. Izrada šema evakuacija za svaki prostor posebno, zakonska obaveza, istaknuta na vidnim mestima u kancelarijama I drugim prostorims,
  4. Izrada Programa osnovne obuke zaposlenih iz oblasti zaštite od požara,
  5. Osnovna obuka zaposlenih iz oblasti zaštite od požara i provera znanja, važan dokumenat zbog svog praktičnog značaja, putem testova (sa izradom testova I provođenjem testiranja). Obuka se izvodi teoretski I praktično u prostoru Društva uz prisustvo svih zaposlenih. 
  6. Formiranje Evidencije iz oblasti zaštite od požara;
  7. Normativno određivanje broja PP aparata u prostorijama Društva I njihovo mesto u prostorijama.
  8. Priprema Odluka o usvajanju Pravila i Plana evakuacije i određivanje odgovornih lica za provođenje odredbi iz oba dokumenta (odluke pripremamo mi a potpisuje direktor)

Zaštita od požara – PPZ reguliše se Zakonom o zaštiti od požara (“Sl.Glasnik RS“, br. 111/2009 od 29.12.2009.god.). Kompletan tekst Zakona u pdf formatu možete naći OVDE.

B2MV Sasvim sigurno pečat

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone Share