Pomoć pri uvodjenju ISO standarda

B2MV - Pomoć pri uvodjenju ISO standarda

Pomoć pri uvodjenju ISO standarda je sve popularnija usluga naše Agencije. Standard 18000-OHSAS (Occupational Health & Safety Assessment Series) je evropski standard koji kvalifikuje kompaniju kao odgovornu u primeni evropskih principa za bezbedan i zdrav rad zaposlenih na radnim mestima i definiše zahteve za sistem menadžmenta zdravljem i bezbednošću na radu. Ovaj standard definiše organizacionu strukturu, aktivnosti planiranja, odgovornosti, praksu, procedure i resurse za razvoj, primenu, ostvarivanje, preispitivanje i održavanje politike zaštite zdravlja i bezbednosti na radu.

Implementacijom ISO standarda, kompanija stiče poverenje zainteresovanih strana uveravajući ih da je rukovodstvo opredeljeno da ispunjava zahteve iz politike zaštite zdravlja i bezbednosti na radu, da je naglasak na preventivi, a ne na korektivnim merama, da je moguće pružiti dokaze o tome da se OHSAS odnosi na celu organizaciju, a ne samo na procese za koje postoje zakonski propisi ili zone velikih rizika, i da koncepcija OHSAS-a uključuje proces stalnog poboljšavanja.

Uvođenje ovog standarda je dugotrajan proces koji zahteva poznavanje principa politike i ciljeva BZR, određivanje opasnosti, planiranje, razvoj i implementaciju sistema zaštite zdravlja zaposlenih, odnosno poznavanje specifičnosti dokumentacije koju treba uraditi u ovoj oblasti i njenu primenu u implementaciji sistema OHSAS.

Beleška: Naša agencija ne vrši samu sertifikaciju ali pruža pomoć u izradi potrebne dokumentacije za BZR kao i pomoć u implementaciji sistema OHSAS da bi se dobila potrebna sertfifikacija.

B2MV Sasvim sigurno pečat

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone Share