Propisi i korisne informacije

Zakoni
> Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu (PDF, 282kb)
> Zakon o radu (PDF, 355kb)
> Zakon o zaštiti od požara (PDF, 191kb)
> Zakon o zaštiti stanovništva od izloženosti duvanskom dimu (PDF, 216kb)
> Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu (PDF, 72kb)
> Zakon o zaštiti životne sredine (PDF, 347kb)
> Zakon o prevozu opasnog tereta (PDF, 201kb)
> Zakon o bezbednosti hrane (PDF, 305kb)
> Komentar zakona o prevozu opasnog tereta (PDF, 111kb)

Pravilnici
> Pravilnik o načinu i postupku proc. rizika na radnom mestu (PDF, 102kb)
> Izmene i dopune Pravilnika o načinu i postupku proc. rizika (PDF, 76kb)
> Pravilnik o prev. merama za BZR pri izlaganju hem. mater. (PDF, 224kb)
> Pravilnik o prev. merama za BZR pri korišć. opr. sa ekranom (PDF, 80kb)
> Pravilnik o prev. merama za BZR pri ručn. prenoš. tereta (PDF, 84kb)
> Pravilnik o bezbednosti mašina (PDF, 592kb)
> Pravilnik u vezi sa prevencijom i zaštitom zlost. na radu (PDF, 128kb)
> Pravilnik za polaganje stručnog ispita koordinatora (PDF, 84kb)
> Pravilnik o preventivnim merama na radu pri korišenju LZS (PDF, 132kb)
> Pravilnik o evidencijama iz oblasti BZR (PDF, 152kb)
> Pravilnik o preventivnim merama na radnom mestu za BZR (PDF, 148kb)
> Pravilnik o preventivnim merama za BZR pri korišć. opreme (PDF, 64kb)
> Pravilnik o pregl. i ispitiv. opreme za rad i usl. radne okoline (PDF, 92kb)
> Pravilnik o postupku utvrđ. ispunjenosti uslova iz oblasti BZR (PDF, 60kb)
> Pravilnik o prethodnim i periodičnim lekarskim pregledima (PDF, 232kb)
> Pravilnik o sadrž. i načinu izdavanja obrasca Izvešt. o povredi (PDF, 68kb)
> Pravilnik o obliku i sadržaju znaka zabrane pušenja (PDF, 148kb)
> Pravilnik o oznakama za BZR (PDF, 292kb)
> Pravilnik o merama za BZR pri izlaganju biol. štetnostima (PDF, 128kb)
> Pravilnik o bezbednosti liftova (PDF, 300kb)
> Pravilnik o polaganju stručnog ispita iz oblasti ZOP (PDF, 445kb)
> Pravilnik o uslovima za izvođenje posebne obuke ZOP (PDF, 68kb)

Korisne informacije, izveštaji, mišljenja Ministarstva
> Korisne inform. poslodavcima u vezi primene zakona o BZR (PDF, 59kb)
> Strategija bezbednosti i zdravlja na radu RS za 2009-2012 (PDF, 288kb)
> Izveštaj o radu Uprave za BZR za 2009.g. (PDF, 680kb)
> Izveštaj o radu Inspektorata rada za 2009.g. (PDF, 1,9Mb)
> Mišljenje Ministarstva rada i socijalne politike (PDF, 184kb)
> Uredba o BZR na privremenim ili pokretnim gradilištima (PDF, 198kb)
> Mišljenje Ministarstva o Uredbi o bzr na gradilištima (PDF, 1,4mb)
> Obaveštenje o zabrani vršenja zlostavljanja na radu (PDF, 58kb)
> Uredba o izmeni uredbe o BZR na gradilištima (PDF, 12kb)
> Uredba o kategorizaciji ugroženosti od požara (PDF, 96kb)
> Integrisani sistemi menadžmenta – dr Dragan Rajković (PDF, 9,7MB)

Stručni ispiti iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu
> Prijava za polaganje stručnog ispita o osposoblj. za obavlj. poslova BZR
> Prijava za polaganje stručnog ispita o praktičnoj osposoblj. za obavlj. poslova odgovornog lica za vršenje pregleda i ispitivanja opreme za rad
> Prijava za polaganje stručnog ispita o praktičnoj osposobljenosti za obavljanje poslova odgovornog lica za ispitivanje uslova radne okoline
> Brojevi računa za stručne ispite

Korisni linkovi
> Ministarstvo rada i socijalne politike www.minrzs.gov.rs
> Udruženje za bezbednost i zdravlje na radu Srbije  www.ubzrs.org
> Agencija za privredne registre  www.apr.gov.rs
> Ministarstvo nauke i zaštite životne sredine www.nauka.gov.rs
> European agency for safety and health at work osha.europa.eu
> OSHA Construction e tool www.osha.gov
> Canadian centre for occupation safety and health www.ccohs.ca
> Centar za sertifikaciju RS Cert  www.rscert.com
> Poslovni adresar, imenik, katalog firmi i poslovnih oglasa u Srbiji i šire. www.bizvodic.com
> Direktorijum Kvalitetnih Srpskih Sajtova Direktorijum Kvalitetnih Srpskih Sajtova
> Selidbe bez muke Selidbebgd.com
> Yumreža – regionalni direktorijum sajtova www.yumreza.net
> Yumreža – regionalni direktorijum sajtova www.yumreza.net
> High rank directory Special education

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone Share