Pravne usluge

B2MV Pravne usluge - Agencija BOK

Pravne usluge su preduslov za poslovanje svakog privrednog subjekta, od njegovog osnivanja, preko izrade pravilnika, ugovora o radu, pa sve do likvidacije preduzeća. U cilju pružanja što kompletnije usluge, Agencija B2MV je postpisala Ugovor o poslovnoj saradnji sa Agencijom za konsalting BOK .

B2MV - Pravne uslugeAgencija BOK je specijalizovana agencija za poslove iz oblasti radnog prava, privrednog prava i računovodstva, sa velikim radnim iskustvom. Ukoliko Vam je potrebna pomoć oko osnivanja firme, likvidacije, sistematizacije, izrade pravilnika o radu, ugovora o radu, ili drugih usluga iz ove oblasti, slobodno se obratite nama ili ih potražite na njihom website-u www.bok.co.rs

RADNO PRAVO
Izrada normativnih akata po osnovu Zakona o radu:

• Pravilnik o radu;
• Pravilnik o sistematizaciji i organizaciji poslova;
• Pravilnik o radnoj disciplini i ponašanju zaposlenih tokom rada;
• Ugovor o radu (sa probnim radom);
• Aneks ugovora o radu;
• Rešenja o pravima zaposlenih;
• Rešenja o raskidu ugovora o radu i prestanku radnog odnosa po svim zakonskim osnovama.

PRIVREDNO PRAVO
Izrada dokumentacije i upis u Registar privrednih subjekata APR:

• Osnivanje preduzeća (izrada osnivačkog akta);
• Sve vrste promena u preduzeću;
• Likvidacija preduzeća (brisanje iz Regsitra).


RAČUNOVODSTVO
Izrada normativnih akata:

• Pravilnik o računovodstvu i računovodstvernim politikama;
• Pravilnik o godišnjem popisu;
• Pravilnik o kalu, lomu, rasturu, kvaru i otpisu potraživanja;
• Pravilnik o troškovima reklame, propagande i reprezentacije.

B2MV Sasvim sigurno pečat

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone Share